Corona laatste update: 14/09/2021

PRIVACY POLICY

1. WIE?

Deze Privacy Policy is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website. De verwerkingsverantwoordelijke van de website is de balie West-Vlaanderen, beroepsvereniging, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Langestraat 120, met ondernemingsnummer BTW BE0702.883.576, met als contactpersoon mevrouw Saïda Reddahi (sr@baliewestvlaanderen.be), hierna genoemd ‘de verwerkingsverantwoordelijke’.

De verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren. De verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na of iedere toekomstige of aanvullende privacywetgeving die van toepassing is.

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

Volgende persoonsgegevens kunnen van u verwerkt worden in het kader van het Baliemagazine Henri:

3.1 Verzenden van de nieuwsbrief:

 • Naam en e-mailadres
 • Statistische gegevens omtrent het openen en lezen van de e-mail, zoals het feit of de e-mail ontvangen werd of gelezen, evenals van de acties die gebeuren naar aanleiding van het lezen van de e-mail, zoals doorklikken naar de website.
 • Uw persoonlijke voorkeur met betrekking tot het ontvangen van de nieuwsbrief. Henri Baliemagazine biedt u de mogelijkheid om de topics opgenomen in de nieuwsbrief, naast de verplichte mededelingen zoals de berichten van de stafhouder, te personaliseren. U kan hiervoor onderaan de e-mail terecht op de aanklikbare link “Uw Henri personaliseren naar inhoud? Klik hier” of “uitschrijven voor de nieuwsbrief”. In dit laatste geval ontvangt u enkel nog de verplichte communicaties.

3.2 Website

 • Uw gedragingen op de website (statistische gegevens), omtrent het aantal gelezen pagina’s, de duurtijd, de bezoektijd,...
 • De gegevens die verzameld worden naar aanleiding van het invullen van een formulier op de website.

4. WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

4.1 Verwerkingsgronden:

We gebruiken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Toestemming

De gegevens die worden ingegeven in het contactformulier worden enkel gebruikt om te antwoorden op uw vraag.

b) Gerechtvaardigd belang:

Als lid van de balie West-Vlaanderen ontvangen alle advocaat-leden de verplichte mededelingen en berichten in hun mailbox. De advocaten kunnen zich voor deze berichten niet uitschrijven.

Alle advocaten kunnen eveneens de niet-verplichte berichten ontvangen. Om deze berichten rechtsgeldig en overeenkomstig de GDPR te kunnen versturen steunt de balie West-Vlaanderen zich op de rechtsgrond van het gerechtvaardigd belang.

Het mogelijk voor iedere advocaat om zich uit/in te schrijven op volgende interesses:

 • Conferentie Brugge
 • Conferentie Kortrijk
 • Conferentie Ieper
 • Conferentie Veurne
 • Juidische bijdragen en columns
 • Baliesprokkels
 • Nieuws van de rechtbanken
 • Verslag raad van de Orde
 • Eerste- en tweedelijnsbijstand
 • Curatoren
 • Bemiddeling
 • Bewindvoering
 • Jeugdadvocaten
 • Juridische informatie en bibliotheek
 • Ereloongeschillen
 • Algemene vergadering OVB
 • Stage
 • Vacature

De statistische gegevens worden enkel verwerkt met volgend oogpunt:

 • Om de kwaliteit en het aanbod van Henri Baliemagazine te verbeteren;
 • Uit functionele, kwaliteits- en veiligheidsoverwegingen;
 • Om zich intern ervan te vergewissen of de verplichte berichten effectief verzonden en ontvangen werden door de advocaten;
 • Om bij klachten/vragen te kunnen controleren of de berichten effectief werden verzonden, ontvangen en/of gelezen.

4.2 Wijze van verwerken

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld en in geen geval verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden. Enkel de verwerkingsverantwoordeljike heeft toegang tot de statistische gegevens.

Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de balie West-Vlaanderen zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.

Om de e-mails te kunnen verzenden wordt gebruik gemaakt van de Third Party software “Campaign Monitor”. De gegevens worden bewaard in de VS. Zij verwerken gegevens overeenkomstig de Contractual Standard Causes van de Europese Commissie. Voor meer informatie omtrent hun dienst kan u terecht op hun privacy policy (https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy).

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de balie West-Vlaanderen uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De balie West-Vlaanderen zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door de balie West-Vlaanderen verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De balie West-Vlaanderen heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Zo wordt een strikt wachtwoordbeleid en access control management toegepast.

In geen geval kan de balie West-Vlaanderen of haar verwerkers aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat de balie West-Vlaanderen met uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast heeft u steeds het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan de verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door de balie West-Vlaanderen daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar sr@baliewestvlaanderen.be , per post naar 8000 Brugge, Langestraat 120. Gelieve steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen bij de aanvraag, zodat u voldoende geïdentificeerd kan worden.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door de balie West-Vlaanderen evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be .

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. WIJZIGINGEN

De balie West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de balie West-Vlaanderen verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de balie West-Vlaanderen over gebruikers heeft opgeslagen.

Laatst bijgewerkte versie: 28/06/2019
 

PRIVACY POLICY